สถิติ การมาเรียน การลา การขาดเรียน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ
ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำวันที่ 28-10-2020    พิมพ์ Click
อนุบาล
ระดับชั้น
ครูประจำชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ทั้งหมด
มาเรียน
ขาดเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ป่วย
ลา
ขาดเรียน
รวม
เตรียมอนุบาล / 2
     นางสาวเสาวลักษณ์ ตองกระโทก 9 15 24 10 15 25 0 0 0 0
อนุบาล 1 / 4
     นางสาวอรทัย สาทิพจันทร์ 12 16 28 12 15 27 0 1 0 1
อนุบาล 1 / 5
     นางชวนชม ธงศรี 13 17 30 12 14 26 0 4 0 4
อนุบาล 2 / 2
     นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์ 14 18 32 11 16 27 5 0 0 5
อนุบาล 2 / 6
     นางสาววราภรณ์ แสงน้ำ 18 16 34 18 15 33 1 0 0 1
อนุบาล 2 / 7
     นางธนู ชนะศึก 20 15 35 20 15 35 0 0 0 0
อนุบาล 3 / 1
     นางสุรีย์รักษ์ ปลื้มกมล 19 18 37 19 16 35 3 0 0 3
อนุบาล 3 / 2
     นางสาวเกศริน ศรีบุญเรือง 15 21 36 13 19 32 0 4 0 4
อนุบาล 3 / 3
     นางชรินรัตน์ นวะสิมัยนาม 11 23 34 11 20 31 0 3 0 3
อนุบาล 3 / 4
     นางสาวสุนีย์ นิลพาทย์ 20 13 33 18 13 31 0 2 0 2
อนุบาล 3 / 5
     นางสาวสุพรรษา คงมี 17 15 32 17 14 31 1 0 0 1
อนุบาล 3 / 6
     นางสาวอุษา ช่อจันทร์ 19 13 32 19 12 31 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 / 2
     นางสาวดวงพร พรสาร 19 16 35 19 15 34 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 / 3
     นางดวงเดือน ศรีคุณ 24 11 35 23 11 34 0 1 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 / 4
     นางสาวจรรยา คนชุม 21 15 36 21 15 36 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 / 5
     นางสาวเดือนเพ็ญ เขียวรัมย์ 21 15 36 21 15 36 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 / 6
     นางวิจิตร อาสาสุข 19 17 36 19 17 36 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 / 7
     นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์ 18 18 36 18 18 36 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 / 8
     นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์ 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 1
     นางเมทินี ราชวงศ์ 23 15 38 23 15 38 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 6
     นางสมใจ เฮาประโคนมงคน 12 13 25 11 13 24 0 1 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 7
     นางปาริชาติ วาปีโส 14 18 32 14 18 32 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 8
     นางนัตยา โซ่ไธสง 16 17 33 16 17 33 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 9
     นางสาวจตุพร ผมทำ 13 16 29 12 14 26 2 1 0 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 10
     นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 15 22 37 15 20 35 2 0 0 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 3
     นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย์ 19 24 43 19 23 42 0 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 4
     นางมนทกานต์ ดาทอง 26 16 42 26 16 42 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 5
     นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 23 20 43 22 20 42 0 1 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 6
     นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 14 15 29 12 15 27 0 2 0 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 7
     นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 16 17 33 16 16 32 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 8
     นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 16 22 38 15 21 36 0 2 0 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 9
     นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 13 16 29 13 15 28 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 1
     นางนภาพร บัตรประโคน 16 28 44 15 28 43 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 2
     นางสาวละอองศรี สุขทวี 20 25 45 20 25 45 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 3
     นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร 28 17 45 28 17 45 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 4
     นางสาวดารารัตน์ อัตโยโค 23 21 44 23 21 44 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 5
     นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 23 19 42 22 19 41 0 1 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 6
     นางสาวดวงใจ แสนกล้า 21 9 30 21 9 30 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 7
     นางสาวภาริณี วรรณทวี 15 17 32 15 17 32 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 8
     นางสมพิศ หมวดประโคน 14 20 34 14 20 34 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 9
     นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร 11 16 27 11 16 27 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 / 1
     นาวสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์ 13 28 41 13 27 40 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 / 2
     นางสาววัชราภรณ์ ฉันทปัญญา 13 28 41 12 28 40 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 / 3
     นางสาวยุภาพร บุญโสม 20 17 37 18 16 34 1 0 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 / 6
     นางทัศนีย์ ฉ่ำสันเทียะ 12 21 33 12 21 33 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 / 8
     นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 15 26 41 15 26 41 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 / 1
     นางสาวมะลิ ทนกระโทก 22 23 45 21 23 44 1 0 0 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 / 2
     นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรี 15 25 40 15 24 39 0 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 / 3
     นางสาวชัญญานุช เกิดผล 24 15 39 23 14 37 0 2 0 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 / 4
     นางสาวสุชาดา สาลีทอง 22 18 40 19 17 36 4 0 0 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 / 6
     นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล 23 13 36 22 11 33 1 0 2 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 / 7
     นางสาวชลละดา ชิวรัมย์ 15 19 34 15 19 34 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 / 9
     นางอรดี ศรีรัตน์ 13 32 45 13 32 45 0 0 0 0
รวม : 925 977 1902 826 905 1731 89 77 5 171