สถิติ การมาเรียน การลา การขาดเรียน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ
ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำวันที่ 05-08-2021    พิมพ์ Click
อนุบาล
ระดับชั้น
ครูประจำชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ทั้งหมด
มาเรียน
ขาดเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ป่วย
ลา
ขาดเรียน
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1 / 5
     นางสาวเดือนเพ็ญ เขียวรัมย์ 18 12 30 18 12 30 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 1
     นางเมทินี ราชวงศ์ 19 16 35 19 16 35 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 5
     นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 17 16 33 19 14 33 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 / 6
     นางปาริชาติ วาปีโส 18 17 35 18 17 35 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 1
     นางวรินทร เอิบอิ่ม 23 14 37 23 14 37 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 2
     นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์ 21 22 43 21 22 43 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 6
     นางวิลาวัลย์ บุญนำพา 14 12 26 14 12 26 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 7
     นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง 12 17 29 12 17 29 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 9
     นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ 14 14 28 14 14 28 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 / 10
     นางลำเพยพรรณ พิมพ์จันทร์ 15 25 40 15 25 40 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 1
     นางนภาพร บัตรประโคน 16 28 44 16 28 44 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 3
     นางสาวละอองศรี สุขทวี 21 21 42 21 21 42 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 / 5
     นางสาวสายสุณี เขียวรัมย์ 29 12 41 29 12 41 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 / 7
     นางภริตพร. นวลเท่า 14 18 32 14 18 32 0 0 0 0
รวม : 251 244 495 146 167 313 91 80 11 182